మా ఊరు వద్దామనుకుంటున్నారా..

అయితే ఇదిగో లోకల్ లైవ్ లోని ఈ లంకెను అనుసరించండి.

http://local.live.com లో మనదేశంలోని ఏ రెండు ప్రదేశాల మద్య దారినయినా తెలుసుకోవచ్చు. మీరు చెయ్యవలసినదల్లా ఆ సైటుకు వెళ్లి, “Driving Directions” ని క్లిక్కండి. తరువాత మీరు ఎక్కడనుండి ఎక్కడకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో దానిలో టైపు చెయ్యండి. అంతే మీరు వెళ్ళాల్సినదారి ప్రత్యక్షం.

ప్రకటనలు