క్రికెట్టులో భారత పరాజయానికి కారణమయిన ఇద్దరు

1. ఇందిరాగాంధీ – బాంగ్లాదేశ్ ఏర్పాటు చేసినందుకు..

2. హనుమంతుడు – లంకను పూర్తిగా కాల్చనందుకు..

(నాకు వచ్చిన ఫార్వర్డు మెయిలు నుండి)

ప్రకటనలు