బ్లాగు 2007

ఇప్పుడు మీరు మైక్రోసాఫ్టు ఆఫీసు 2007 నుండి నేరుగా బ్లాగించవచ్చు. మీ దగ్గర ఆఫీసు వర్డు 2007 ఉన్నట్లయితే, ఈ క్రింది సోపానాలు పాటించండి చాలు. 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 


 
 

ప్రకటనలు